MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY QUẢN LÝ TẬP TRUNG NHiỀU CHI NHÁNH

14/11/2019 Đọc tiếp...

Phần mềm chấm công đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa các chi nhánh, đặc biệt là khả năng viết phần mềm mở rộng theo nhu cầu chấm công đặc thù riêng.