MÁY CHẤM CÔNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG NHiỀU CHI NHÁNH

01/09/2020 Đọc tiếp...

Phần mềm quản lý máy chấm công đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa các chi nhánh, đặc biệt là khả năng viết phần mềm mở rộng theo nhu cầu